Termékek Menü

Fejléc előny

Kategóriák alatti előnyök

 • 15+ év szakmai
  tapasztalat
 • Megbízható, tesztelt
  eszközök
 • Minden termék raktárról
  - azonnali szállítás - Önnek!
 • Akár 5 év garancia és
  garancia hosszabbítás

Adatkezelési tájékoztató

 

MARAELITE KFT

Adatkezelési tájékoztató

  Tartalom

 

1.          Bevezetés. 4

1.1.      Az adatkezelő és elérhetőségei: 4

1.2.      Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 4

2.          Fogalom meghatározások.. 5

3.          A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek.. 6

4.          Egyes adatkezelések.. 7

4.1.      Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása). 7

4.2.      Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés. 8

4.3.      Ajánlatkérés. 10

4.4.       Kapcsolatfelvétel. 11

4.5.      Garanciális ügyintézés. 12

4.6.      Ügyfélkapcsolat. 13

4.7.      Hírlevél, DM tevékenység. 15

4.8.      Remarketing. 16

4.9.      Nyereményjáték. 17

4.10.        Smartsupp által biztosított chat ablak használatával kapcsolatos. 17

4.11.        Panaszkezelés. 18

5.          Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik.. 20

5.1.      Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést). 20

5.2.      Egyes adatfeldolgozók: 20

5.2.1.       Szállítás. 20

5.2.2.       Tárhely-szolgáltató. 21

5.2.3.       Hírlevélküldő. 22

5.2.4.       Smartsupp által működtetett chat ablak. 23

5.3.      Adattovábbítás harmadik fél részére. 24

5.3.1.       Online fizetés. 24

6.          Cookie-k (sütik) kezelése. 26

7.          Google és facebook szolgáltatások használata.. 28

7.1.       Google Adwords konverziókövetés használata. 28

7.2.      A Google Analytics alkalmazása. 28

7.3.      Facebook pixel. 29

7.4.      Közösségi oldalak. 29

8.          Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések.. 31

9.          Az érintettek jogai 32

10.       Intézkedési határidő.. 37

11.       Az adatkezelés biztonsága.. 37

12.       Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről. 37

13.       Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak.. 38

14.       Panasztételi lehetőség.. 38

15.       Adatkezelési tájékoztató módosítása.. 39

16.       Zárszó.. 39

 

 

1.    Bevezetés

A MARAELITE KFT (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: www.serverelite.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://serverelite.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

 

1.1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

 

Név: MARAELITE Kft 

Székhely: 1131 Budapest, Sógor utca 9.

Telephely: 1138 Budapest, Tomori köz 8.

Levelezési cím, panaszkezelés: 1131 Budapest, Sógor utca 9.

E-mail: info@serverelite.hu

Telefon: +36 30 336 8244

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-119792/2017

 

1.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

Név: Papolczi András

Levelezési cím: 1131 Budapest, Sógor utca 9.

E-mail: info@serverelite.hu

Telefon: +36 30 336 8244

 

2.    Fogalom meghatározások

 

1.     személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2.     adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3.     adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

4.     adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

5.     címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

6.     az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

7.     adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

3.    A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 

a)     kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b)    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c)     az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e)     tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

f)      kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

 

4.    Egyes adatkezelések

 

4.1. Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)

 

1.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezetéknév, keresztnév

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés

Értesítési telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

2.     Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

 

3.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 

4.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

5.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.     A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

-        postai úton a 1131 Budapest, Sógor utca 9. címen,

-        e-mail útján az info@serverelite.hu e-mail címen,

-        telefonon a +36 30 336 8244 számon.

 

7.     Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

 

8.     Tájékoztatjuk, hogy

 

·       az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

·       köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.

 

 

4.2. Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

1.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

2.     Az érintettek köre: A webshop, weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

 

3.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

4.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.     A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

-        postai úton a 1131 Budapest, Sógor utca 9. címen,

-        e-mail útján az info@serverelite.hu e-mail címen,

-        telefonon a +36 30 336 8244 számon.

 

7.     Az adatkezelés jogalapja:

 

7.1.    a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

 

7.2.    Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

7.3.    A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

7.4.    A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

 

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

8.     Tájékoztatjuk, hogy

 

·       az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

·       köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 

4.3.  Ajánlatkérés

 

1.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítás

Telefonszám

Kapcsolattartás, egyeztetés

E-mail cím

Kapcsolattartás, az ajánlat (válasz) megküldéséhez szükséges.

Üzenet

Az ajánlat kidolgozásához és testre szabásához szükséges.

Az ajánlatkérés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

2.     Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett.

 

3.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 

4.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

5.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.     A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

-        postai úton a 1131 Budapest, Sógor utca 9. címen,

-        e-mail útján az info@serverelite.hu e-mail címen,

-        telefonon a +36 30 336 8244 számon.

 

7.     Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

 

8.     Tájékoztatjuk, hogy

 

·       az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.

·       köteles a személyes adatokat megadni, hogy ajánlatot tudjunk küldeni.

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek testre szabott ajánlatot adni.

 

 

4.4.  Kapcsolatfelvétel

 

1.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

Üzenet tartalma

A válaszadáshoz szükséges

A kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

2.     Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

 

3.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.

 

4.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

 

5.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.     A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

-        postai úton a 1131 Budapest, Sógor utca 9. címen,

-        e-mail útján az info@serverelite.hu e-mail címen,

-        telefonon a +36 30 336 8244 számon.

 

7.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

 

8.     Tájékoztatjuk, hogy

 

·       a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges vagy szerződéses jogviszony esetén jogszabályi kötelezettségen (együttműködés) alapul.

·       köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 

 

4.5. Garanciális ügyintézés

 

9.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítás

Telefonszám

Kapcsolattartás, egyeztetés

E-mail cím

Kapcsolattartás, az ajánlat (válasz) megküldéséhez szükséges.

Üzenet

Az ajánlat kidolgozásához és testre szabásához szükséges.

Az ajánlatkérés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

10.  Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett.

 

11.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 

12.  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

13.  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

14.  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

-        postai úton a 1131 Budapest, Sógor utca 9. címen,

-        e-mail útján az info@serverelite.hu e-mail címen,

-        telefonon a +36 30 336 8244 számon.

 

15.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

 

16.  Tájékoztatjuk, hogy

 

·       az adatkezelés garanciális ügyintézéshez/jótállási ügyintézéshez szükséges.

·       köteles a személyes adatokat megadni, hogy ajánlatot tudjunk küldeni.

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek testre szabott ajánlatot adni.

 

 

4.6.  Ügyfélkapcsolat

 

1.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím, telefonszám.

Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.

 

2.     Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

 

3.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

 

4.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.     A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

-        postai úton a 1131 Budapest, Sógor utca 9. címen,

-        e-mail útján az info@serverelite.hu e-mail címen,

-        telefonon a +36 30 336 8244 számon.

 

7.     Az adatkezelés jogalapja:

 

7.1.    a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

 

7.2.    A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

 

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

8.     Tájékoztatjuk, hogy

 

·       az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

·       köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/egyéb kérését teljesíteni.

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/kérését feldolgozni.

 

 

 

 

 

4.7.  Hírlevél, DM tevékenység

 

1.       A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

2.       Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

3.       Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

4.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

5.       Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett, továbbá a közhiteles cégnyilvántartásban elérhető jogtiszta forrásból származó érintettek.

 

6.       Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

7.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig, leiratkozásig tart.

 

8.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

9.       Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

·       tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

10.  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

-        postai úton a 1131 Budapest, Sógor utca 9. címen,

-        e-mail útján az info@serverelite.hu e-mail címen,

-        telefonon a +36 30 336 8244 számon.

 

11.    Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

12.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

13.  Tájékoztatjuk, hogy

 

·       az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

·       köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

·       Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.

 

 

4.8. Remarketing

 

1.        Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

 

2.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: a jelen adatvédelmi tájékoztató 6. pontja meghatározott cookiek által kezelt adatok.

 

3.       Az érintettek köre: A honlapot használó valamennyi érintett.

 

4.       Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek megjelenítése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

5.       Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

·       Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

·       Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

6.       Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

7.   Tájékoztatjuk, hogy

 

·       az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amit a honlap használatával ad meg.

 

 

4.9. Nyereményjáték

 

1.       Az adatkezelés folyamata a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

 

2.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítás

Telefonszám

Kapcsolattartás, egyeztetés

E-mail cím

Kapcsolattartás, a nyereményjáték győztesének tájékoztatása.

 

3.       Az érintettek köre: A nyereményjátékra jelentkező valamennyi érintett.

 

4.       Az adatkezelés célja: nyereményjátok való részvétel.

 

5.       Az adatkezelés időtartama: az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kikéve kik a nyereményjáték jelentkezéskor bejelölték a hírlevélre feliratkozást, illetve a nyertes adatai, melyek a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

 

6.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

7.   Tájékoztatjuk, hogy

·       az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amit a honlap használatával ad meg.

 

 

4.10.              Smartsupp által biztosított chat ablak használatával kapcsolatos

 

1.       Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név – nem kötelező megadni

Azonosítás

Cím (csak a település)

Smartsupp jelzi, hogy érintett melyik településről csatlakozik a chat-hez.

IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Böngészés előzményei

Érintett által a honlapon megtekintett termékek rögzítése

Chat alatt megadott egyéb személyes adat – nem kötelező megadni

Kapcsolattartás

Látogatás időpontja és időtartama

Technikai művelet végrehajtása

Telefonszám – nem kötelező megadni

Kapcsolattartás

E-mail cím – nem kötelező megadni

Kapcsolattartás

 

2.       Az érintettek köre: A honlapot látogató valamennyi érintett.

 

3.       Az adatkezelés célja: adatkezelő az érintettekkel online tudjon kommunikálni, kizárólag az érintett kezdeményezését követően, továbbá a az érintettek által megtekintett termékekről adatok vizsgálata, az érintettek által megtekintett oldalak videofelvételként történő rögzítése.

 

4.       Az adatkezelés időtartama: az adatokat a megadástól számított 1 évig kezeljük, illetve az elmentett videófelvételeket, a felvételtől számított 10 napig kezeljük, utána automatikusan törlésre kerülnek.

 

5.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

6.   Tájékoztatjuk, hogy

·       az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amit a honlap használatával ad meg.

 

 

4.11.              Panaszkezelés

 

1.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

2.     Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 

3.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

4.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.     A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

-        postai úton a 1131 Budapest, Sógor utca 9. címen,

-        e-mail útján az info@serverelite.hu e-mail címen,

-        telefonon a +36 30 336 8244 számon.

 

7.     Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

8.     Tájékoztatjuk, hogy

 

·       a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.

·       a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

·       köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

5.    Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

 

5.1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

 

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

 

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

 

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

 

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

5.2. Egyes adatfeldolgozók:

 

5.2.1.   Szállítás

 

1.     Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

 

2.     Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefonszám: +36-29/88 66 70

Email cím: info@gls-hungary.com

 

Név: Packet Trans Kft

Székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

Telefonszám:+36 70 316 5108

Email cím: dora@makoattila.com

 

Név: Magyar Posta Zrt
     Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
     Telefonszám: +36 1 333 7777
     Email cím: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Név: Kühne + Nagel Kft.

Székhely: 2071 Páty, Szent József út

Telefonszám: +36 23 889 000

Email cím: privacy-hungary@kuehne-nagel.com

 

3.     Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 

4.     Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

 

5.     Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

6.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges.

 

8.     Az érintett jogai:

 

a.      Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

b.     Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c.      Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

d.     Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

5.2.2.   Tárhely-szolgáltató

 

1.     Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

2.     Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Név: ShopRenter.hu Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefonszám: +36-1/234-5012

Email cím: info@shoprenter.hu

 

3.     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

4.     Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

5.     Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

6.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

8.     Az érintett jogai:

 

a.      Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

b.     Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c.      Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

d.     Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

e.      Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

5.2.3.   Hírlevélküldő

 

1.     Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevél küldése

 

2.     Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: SalesAutopilot Kft

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 1 490 0172

 

3.     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím

 

4.     Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett, továbbá a közhiteles cégnyilvántartásban elérhető jogtiszta forrásból származó érintettek.

 

5.     Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

6.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig, leiratkozásig tart.

 

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

 

8.     Az érintett jogai:

 

a.      Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

b.     Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

c.      Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

5.2.4.   Smartsupp által működtetett chat ablak

 

1.     Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online chat ablak működtetése

 

2.     Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Chat ablakot üzemeltető cég neve: Smartsupp.com, s.r.o.

Chat ablakot üzemeltető cég székhelye: Šumavská 31 602 00 Brno, Csehország

Chat ablakot üzemeltető cég weboldala: www.smatsupp.com

Chat ablakot üzemeltető cég adatvédelmi szabályzata: https://www.smartsupp.com/hu/help/gdpr/

 

 

3.     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név – nem kötelező megadni, cím (csak a település), IP cím, böngészés előzményei, chat alatt megadott egyéb személyes adat – nem kötelező megadni, látogatás időpontja és időtartama, telefonszám – nem kötelező megadni, e-mail cím - nem kötelező megadni

 

4.     Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

5.     Az adatkezelés célja: adatkezelő az érintettekkel online tudjon kommunikálni, kizárólag az érintett kezdeményezését követően, továbbá a az érintettek által megtekintett termékekről adatok vizsgálata, az érintettek által megtekintett oldalak videofelvételként történő rögzítése.

 

6.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatokat a megadástól számított 1 évig kezeljük, illetve az elmentett videófelvételeket, a felvételtől számított 10 napig kezeljük, utána automatikusan törlésre kerülnek.

 

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 

 

5.3. Adattovábbítás harmadik fél részére

 

5.3.1.   Online fizetés

 

1.     A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

 

2.     Címzett megnevezése és elérhetősége:

 

 

Név: OTP Mobil Kft.

Cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Web: https://simple.hu/simplepay

Adatvédelmi Szabályzat: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

 

3.     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: e-mail cím

 

4.     Az érintettek köre: A weboldalon SimplePay fizetést választó valamennyi érintett.

 

5.     Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

 

6.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

 

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges

 

8.     Az érintett jogai:

 

a.      Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

b.     Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c.      Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

d.     Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

9.     Egyéb információk: Az online vásárlások lebonyolítása a PayPal, illetve SimplePay rendszereken keresztül történik. A megrendeléskor megadott személyes adatok és bankkártya adatok a PayPal amerikai szervereire, illetve a SimplePay magyar szervereire kerülnek továbbításra. Az így továbbított személyes adatokat a paypal.com és a simple.hu adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 

 

6.    Cookie-k (sütik) kezelése

 

1.       Az Adatkezelő a weboldala látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit weboldalunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. A cookie-k (sütik) használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

2.       Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 

3.       Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

4.       Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

5.       Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 

6.       Weboldal által használt cookie-k (sütik), jellemzőik, adatkezelésük időtartama:

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k (sütik): Ezek a cookie-k (sütik) a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k (sütik) élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k (sütik): Ezek a cookie-k (sütik) információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k (sütik) nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k (sütik) élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Employee_login_last_email: Bejelentkezésnél az email címet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw: Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

Come_from: Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

Predictionio: Felhasználó azonosító cookie (süti) személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

Currency: A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Adwords cookie (süti): Jelen adatvédelmi tájékoztató 7. pontja tér ki részletesen erről.

Google Analytics cookie: Jelen adatvédelmi tájékoztató 7. pontja tér ki részletesen erről.

Remarketing cookiek-k (sütik): A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Munkamenet cookie (sütik): Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek (sütik): Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie (süti): Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie (süti): Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie (süti): Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie (süti) elfogadás cookie (süti): Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek (sütik) tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie (süti): A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie (süti): Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie (süti)): Jelen adatvédelmi tájékoztató 7. pontja tér ki részletesen erről.

 

7.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

8.       Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Amennyiben az érintett nem fogadja el a cookie-k (sütik) használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára elérhető. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni, bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

·       Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

·       Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

·       Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

·       Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

·       Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

9.       Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 

7.    Google és facebook szolgáltatások használata

 

7.1.  Google Adwords konverziókövetés használata

 

1.       A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

2.       Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie (süti) kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak (sütiknek) az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

3.       Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie (süti) még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

4.       Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t (sütiket) kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

5.       Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k (sütik) segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

6.       Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k (sütik) telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

7.       További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

 

7.2. A Google Analytics alkalmazása

 

1.       Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” (sütiket), szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

2.       A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal (sütikkel) létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

3.       A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

4.       A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k (sütik) tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k (sütik) általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

7.3. Facebook pixel

 

1.     A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

7.4. Közösségi oldalak

 

1.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

2.     Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

 

3.     Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

 

4.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

5.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

 

8.    Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

1.       Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

2.       Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

3.       E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4.       Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.       A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

9.    Az érintettek jogai

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 

·     A hozzáférés joga

·     A hozzájárulás visszavonásának joga

·     A helyesbítéshez való jog

·     A törléshez való jog - elfeledtetéshez való jog

·     Az adatkezelés korlátozásához való jog

·     Az adathordozhatósághoz való jog

·     A tiltakozáshoz való jog

·     Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

·     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 

Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

 

1.     A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

2.     A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

3.     A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.     A törléshez való jog - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

5.     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

·       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

·       az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

·       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

 

 

6.     Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 

7.     A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

8.     Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

9.     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

·       Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

·       meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

·       Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

10.         Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

11.         Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a)     a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

c)     fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 

12.         Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

·       az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

·       az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

·       a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

 

13.         Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 

14.         Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

15.         Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

16.         Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

-        A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-        2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-        2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-        2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-        2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-        2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-        2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-        16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

-        A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

-        Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2024. március 27.

MARAELITE KFT

 

Hatályos Adatkezelési tájékoztató letöltése